אפשר לעזור לך?


שינוי סיסמה
הסיסמה תקפה בדרך כלל למשך חצי שנה לכל היותר.
כאשר תוקף הסיסמה עומד לפוג נשלחת הודעה על כך בדוא"ל.


אישרור קוד מחשב לסטודנטים
כדי שקוד המחשב יהיה פעיל יש לאשררו (פעם אחת).

פעולות נוספות: